WEM® Política de privacitat ...

Molles WEM té especial interès en assegurar la confidencialitat i la seguretat de les seves dades personals facilitades a través del web, motiu pel qual s’ha actualitzat aquesta clàusula sobre Política de Privacitat, que té per objecte informar el usuari/a de la política de Protecció de Dades que aquesta entitat té implantada.

Per tot això i de conformitat amb el que s’estableix en el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), que serà aplicable des del 25 de maig de 2018 i en virtut del principi de transparència pel qual es regeix aquesta entitat, a continuació posem a la seva disposició la informació rellevant relativa al tractament de dades personals, a la fi i efecte que conegui en tot moment, com tractem les seves dades, amb quina finalitat i els drets que li assisteixen en aquest aspecte.

La visita al lloc web www.molleswem.com no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, essent totalment anònima i en cap cas, pot ser associada a un usuari concret i identificat. En el supòsit que es subministrin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada normativa de protecció de dades, que es desenvolupa en aquesta informació.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Quines dades tractem?

Les dades personals que consisteixen en informació que identifica o permet identificar a persones individuals com poden ser el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, etc.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Com hem obtingut les seves dades?

En tot cas, la recollida de dades de caràcter personal es realitzarà únicament i exclusivament mitjançant els formularis publicats en el web i en els correus electrònics que els usuaris puguin trametre a Molles WEM.

Pel cas que Molles WEM disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que voluntàriament introdueix les seves dades. La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per Molles WEM exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat i l’interès legítim, que constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès tingui per objecte el tractament de les seves dades per complir la finalitat del servei a facilitar.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Les dades personals obtingudes no seran cedides a tercers sense el consentiment exprés del titular de les dades.

Únicament s’intercanviaran dades personals amb tercers destinataris quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, així com les que siguin legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d’aplicació.

Quin són els seus drets quan ens faciliti dades?

De conformitat amb allò que estableix la normativa aplicable, l’interessat té la possibilitat d’exercitar de forma lliure i gratuïta els següents drets:

Com poden exercir els drets?

Enviant un correu a molleswem@molleswem.com

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, adreça postal C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.